Vitajte na stránke Katedry organickej chémie PF UPJŠ v Košiciach!

Od svojho založenia v roku 1966 Katedra organickej chémie:

  • zastrešuje základný vedecký výskum zaoberajúci sa aktuálnou tematikou
  • zabezpečuje výuku odborných predmetov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia
  • vychováva mladých odborníkov, ktorí sú na trhu práce žiadaní a svoje znalosti dokážu uplatniť v rôznych sférach

Aktuality

NOVEL TRENDS IN CHEMISTRY, RESEARCH AND EDUCATION 2022

25.11.2022 at the Faculty of Science of Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Výskum

Vedecké smerovanie Katedry organickej chémie je sústredené:

  • na cielenú a efektívnu syntézu pestrej palety prírodných látok a ich analógov (sfingoiné bázy, iminosacharidy, aminocyklitoly, spiro-latám-laktónové systémy), v rámci ktorej sú využité jednak možnosti chiral-pool stratégie a jednak asymetrickej katalýzy s aplikáciou nových bifunkčných tiomočovinových organokatalýzatorov. Pozornosť je sústredená aj na in vitro modulovanie biologickej aktivity pripravených molekúl implementáciou molekulových prepínačov na báze štruktúrne modifikovaných azobenzénov. Výsledné štruktúry sú podrobené biologickému skríningu so zameraním sa na protirakovinový potenciál a inhibičnú glykozidázovú aktivitu.
  • na syntézu nových monomérnych, homodimérnych a heterodimérnych derivátov na báze antracénu, akridínu, takrínu, chinolínu a kumarínu s očakávanou multifunkčnou účinnosťou voči Alzheimerovej chorobe (inhibítory acetylcholínesterázy) a antiproliferačnou aktivitou.
  • na vypracovanie efektívnych syntéz nových analógov prírodných fytoalexínov s modifikovaným indolovým skeletom. U cieľových molekúl je overovaná ich protirakovinová a antimikrobiálna aktivita.

Kontakt

Vedúca Katedry organickej chémie: RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

miroslava.martinkova@upjs.sk

055/234 2348