Výskum

Vedecké smerovanie Katedry organickej chémie je sústredené:

  • na cielenú a efektívnu syntézu pestrej palety prírodných látok a ich analógov (sfingoiné bázy, iminosacharidy, aminocyklitoly, spiro-latám-laktónové systémy), v rámci ktorej sú využité jednak možnosti chiral-pool stratégie a jednak asymetrickej katalýzy s aplikáciou nových bifunkčných tiomočovinových organokatalýzatorov. Pozornosť je sústredená aj na in vitro modulovanie biologickej aktivity pripravených molekúl implementáciou molekulových prepínačov na báze štruktúrne modifikovaných azobenzénov. Výsledné štruktúry sú podrobené biologickému skríningu so zameraním sa na protirakovinový potenciál a inhibičnú glykozidázovú aktivitu.
  • na syntézu nových monomérnych, homodimérnych a heterodimérnych derivátov na báze antracénu, akridínu, takrínu, chinolínu a kumarínu s očakávanou multifunkčnou účinnosťou voči Alzheimerovej chorobe (inhibítory acetylcholínesterázy) a antiproliferačnou aktivitou.
  • na vypracovanie efektívnych syntéz nových analógov prírodných fytoalexínov s modifikovaným indolovým skeletom. U cieľových molekúl je overovaná ich protirakovinová a antimikrobiálna aktivita.