Významné projekty

VEGA 1/0375/19

Názov projektu: Stereoselektívna syntéza fotoaktívnych molekúl s pyrolidínovými farmakofórmi na báze broussonetínov, oxazolomycínov a laktacystínu

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mária Vilková, PhD., doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

Anotácia projektu:

Projekt sa zaoberá stereoselektívnou syntézou fotoaktívnych molekúl so zabudovanými pyrolidínovými farmakofórmi na báze boussonetínov, oxazolomycínov a laktacystínu. Inkorporované azobenzénové prepínače a fotocitlivé chrániace skupiny umožnia možnosť cielenej zmeny ich biologickej aktivity.

VEGA 1/0047/18

Názov projektu: Stereokonvergentná syntéza izomérnych sfingoidných báz a príbuzných „long-chain“ aminoalkoholov ako potenciálnych protirakovinových látok

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

Anotácia projektu: Projekt sa venuje stereoselektívnej syntéze enantiomérne čistých izomérnych sfingoidných báz a príbuzných „long-chain“ aminoalkoholov  a využíva  kyselinu l-vínnu ako východiskový chirón. So zámerom hľadania účinnej protirakovinovej látky, budú cieľové štruktúry podrobené biologickému skríningu, ktorý bude sústredený na predpokladaný antiproliferačný/cytotoxický potenciál. Výsledky testovania prinesú cenné informácie predovšetkým do vzťahu štruktúra-aktivita u pripravených látok a jednoznačne rozšíria databázu predlohových štruktúr pre dizajnovanie molekúl s protirakovinovou aktivitou, založenom predovšetkým na modulovaní metabolizmu sfingolipidov.

Názov projektu: Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)

Operačný program Výskum a inovácie, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: Výskumovo-vývojový zámer projektu na podporu dlhodobého strategického záujmu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. Kód ITMS2014+: 313011V455.

Aktivita: „Vývoj inteligentných fotocitlivých liečiv a nanopórovitých transportných systémov pre liečivá“

Zodpovedný riešiteľ aktivity: doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

Anotácia projektu: Hlavným cieľom tejto aktivity je vývoj novej generácie fotocitlivých, biologicky účinných sfingozínov a biokompaktibilných nosičov liečiv pre personalizovanú medicínu. Aktivita sa zaoberá syntézou funkcionalizovaných sfingozínov a štúdiom modulácie ich biologickej aktivity in vitro. Uskutoční sa syntéza enantiomérne čistých foriem sfingolipidov, vychádzajúc zo sacharidových chirónov. Výsledné cieľové molekuly budú opatrené fotocitlivými chrániacimi skupinami a azobenzénovými prepínačmi a budú podrobené biologickému skríningu na ich protinádorovú aktivitu. Ďalšou úlohou je kreovanie biokompaktibilných nosičov liečiv na báze oxidu kremičitého a nanopórovitých látok typu MOF, ktoré sú schopné prijať vysoké dávky liečiva a dopraviť ho cielene bez jeho predčasného uvoľnenia.

Spolupráca s praxou, TEHO a.s.

Názov projektu: Syntéza nových typov antioxidantov

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ján Elečko, PhD.

Anotácia projektu: Syntéza nových typov organických antioxidantov na ochranu doskových a špirálových tepelných výmenníkov proti zanášaniu inkrustov hydrogénuhličitanového charakteru a monitoring vybraných fyzikálnochemických parametrov napájacích a kotlových vôd cez analýzu iónov, ktoré majú vplyv na kvalitu teplej úžitkovej vody a výrobu tepla v plynových kotolniach a odovzdávacích staniciach tepla. Cieľom projektu je minimalizovať straty pri distribúcii tepla a zamedziť vzniku stavu, kedy môže dôjsť ku poruchám na distribučnom systéme a jeho jednotlivých komponentoch.