História

V  roku 2016 oslávila Katedra organickej chémie ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach 50. výročie svojho založenia.

Je to obdobie, počas ktorého sa katedra vyprofilovala v každom smere. Má svoje stabilné personálne obsadenie s uznávanými osobnosťami, má jasné vedecké smerovanie, adekvátnu infraštruktúru v podobe kvalitného prístrojového vybavenia a ucelené študijné programy.

Po založení Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v r. 1963 bol rozvoj chémie na fakulte zabezpečovaný Katedrou chémie, ktorá ako taká, existovala v rokoch 1963-1965. Z nej boli postupne kreované tri katedry: Katedra fyzikálnej chémie, Katedra anorganickej chémie a Katedra organickej chémie.

Katedra organickej chémie vznikla 1. februára 1966. S názvom Katedra organickej chémie fungovala v rokoch 1966-1979. Od r. 1979 až do r. 1986 nesie pracovisko názov Katedra organickej chémie a biochémie. V r. 1986 sa  biochémia odčlenila, katedra sa opätovne osamostatnila a v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry PF UPJŠ je od r. 2002 až do súčasnosti  akademickým pracoviskom Ústavu chemických vied PF UPJŠ. V r. 2009 vzniklo nové APÚ, Laboratórium NMR spektroskopie, pod vedením Doc. RNDr. Jána Imricha, CSc. (predtým zamestnanec KOCH) a v tejto súvislosti došlo na katedre k menším personálnym zmenám.

Prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc. bol vedúcim KOCH od jej vzniku v r. 1966 až do r. 1989. Po ňom „štafetu“ preberá vtedy ešte doc. RNDr. Milan Dzurilla, CSc., ktorý zotrváva v tejto funkcii do r. 1992. Následne po ňom sa vedenia katedry ujíma doc. Ing. Ladislav Kniežo, CSc., ktorý bol vedúcim do r. 1995. Od konca tohto roku až do r. 2002 viedol katedru vtedy ešte Doc. RNDr. Jozef Gonda, CSc. Po spomínanej zmene organizačnej štruktúry Prírodovedeckej fakulty, sa v r. 2002 prof. Gonda stáva riaditeľom ÚCHV a funkciu vedúceho katedry preberá Doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc., ktorý ju riadil do mája r. 2012. Po jeho nečakanom úmrtí bola za vedúcu katedry zvolená Doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

Na katedre boli vypracované dve doktorské dizertačné práce na získanie titulu DrSc. (prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc. a prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.). Inagurovaní boli traja profesori (prof. Pavol Kristian, prof. Milan Dzurilla a prof. Jozef Gonda). Habilitovaných bolo 9 docentov (Milan Dzurilla, Juraj Bernát, Oľga Hritzová, Gejza Suchár, Ladislav Kniežo, Jozef Gonda, Peter Kutschy, Ján Imrich a Miroslava Martinková). Na katedre bolo obhájených celkovo 54 dizertačných prác na získanie titulov CSc. a potom neskôr PhD. a viac ako 546 rigoróznych, diplomových, magisterských a bakalárskych prác. Pracovníci katedry publikovali vyše 400 pôvodných vedeckých prác v medzinárodných karentovaných časopisoch. Na pracovisku bolo riešených celkovo 27 VEGA grantov a 4 APVV projekty. K rozvoju katedry výrazným spôsobom prispela aj spolupráca s pracoviskami na domácich univerzitách v Bratislave ako aj na zahraničných v Prahe, Brne, Pardubiciach, Hradci Králové, Olomouci, Štrasburgu, Zűrichu, Bazileji, Ferrare, Bologni, Sapore, Turku a Groningene.

Perspektívy rozvoja katedry boli od jej vzniku spojené s kvalitným vedeckým výskumom, ktorý bol orientovaný na problematiku syntéz izotiokyanátov a produktov ich nukleofilných adícií. Okrem toho sa študovalo aj využitie cykloadičných, cyklokondenzačných a fotocyklizačných reakcií heterokumulénov v syntéze heterocyklov. V súčasnosti je výskum na KOCH sústredený na stereoselektívne syntézy iminocukrov a  γ-laktám-β-laktónových antibiotík, na totálnu syntézu prírodných látok a ich analógov disponujúcich sfingoidnou štruktúrou, na výskum syntéz indolových alkaloidov zo skupiny fytoalexínov, na syntézu inhibítorov acetylcholínesterázy na báze akridínových a kumarínových derivátov.